Algemene verkoopvoorwaarden

1. Inleiding

De gedetailleerde algemene verkoopvoorwaarden ( hierna vermeld als " Algemene Voorwaarden ") die u hieronder aantreft, regelen enkel de contractuele relaties tussen de gebruiker van de site www.salamandres-steamers.nl (hierna "Gebruiker" of "U" genoemd) en de verkoper SALAMANDRES DEVELOPPEMENT S.A.R.L met een kapitaal van 10.000 EUROS, waarvan de hoofdvestiging is gelegen te 1, pavé de la cornue – 60620 Rosoy en Multien - France en ingeschreven in het registre du commerce et des sociétés [= Kamer van Koophandel] te Compiègne onder nummer RCS 538645441 (hierna "Salamandres" genoemd).

Enkel deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing en komen in de plaats van alle andere voorwaarden, behalve indien voorgaande expliciete en geschreven uitsluiting daarvan.
In specifieke gevallen kan Salamandres ertoe overgaan om bepaalde beschikkingen van de algemene voorwaarden te wijzigen, het is dan ook noodzakelijk om deze bij elk bezoek aan de site salamandres-steamers.nl (hierna aangegeven als de " Site ") opnieuw door te nemen.
Deze wijzigingen zijn opponeerbaar vanaf het moment dat ze online zijn gezet en kunnen niet worden toegepast op eerder gesloten contracten.

Elke aanschaf via de Site wordt geregeld in de op de datum van de aanschaf van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Wij gaan ervan uit dat als u uw bestelling valideert, u zonder reserve onze algemene voorwaarden accepteert en dat u ze heeft gelezen.
Als u de Site bezoekt, verplicht u zich de Algemene Voorwaarden te respecteren evenals de Gebruiksvoorwaarden die u er kunt vinden.

2. Een bestelling plaatsen

Om uw bestelling te plaatsen, stellen we tot uw beschikking :

  • onze site : www.salamandres-steamers.nl 24/24 uur en 7 dagen in de week

De bestelprocedure bestaat uit drie (3) opeenvolgende stappen.

Als u uw keus heeft gemaakt, en uw winkelmandje heeft gevalideerd, dient u :

  • u te identificeren,

  • de algemene koopvoorwaarden te accepteren door het daarvoor beschikbare vakje op de samenvattende bestelpagina aan te vinken (met de titel « Samenvatting van uw bestelling»),

  • uw betaalwijze te kiezen.

Als u uw betaalwijze heeft geselecteerd, dient u over te gaan tot betaling van uw bestelling, daarmee bevestigt u op vaste en definitieve manier het koopcontract dat u met Salamandres heeft gesloten.

3. Product informatie

Salamandres besteedt de groots mogelijke zorg aan het online zetten van informatie betreffende de essentiële productkenmerken d.m.v. een technische beschrijving en foto’s van de producten, binnen de grenzen van wat technisch mogelijk is en in overeenstemming met de bestaande marktnormen. De foto's die de producten tonen zijn niet contractueel.

Salamandres verdeelt de aangeboden producten in twee categorieën, zijnde het aanbod voor particulieren en het aanbod voor professionals. U dient deze indeling te respecteren bij het kiezen van uw product. In sommige gevallen kunnen vermeldingen als “niet geschikt voor thuisgebruik” dit nog nader aangeven.

Elke aankoop door een particulier van een machine voor professioneel gebruik, zal worden beschouwd als een aankoop gedaan door een professional (conform art.8 van de Algemene verkoopvoorwaarden)

Bij aankopen voor professioneel gebruik (internsief gebruik) van machines die bestemd zijn voor particulier gebruik kan geen aanspraak worden gemaakt op de aangegeven garantietermijnen, maar slechts op een dekking van een periode van 6 maanden te rekenen vanaf de factuurdatum.

Salamandres ontwerpt, fabriceert en verhandelt kledingstomers waarbij het accent van het gebruik ervan hoofdzakelijk ligt bij de presentatie van confectiekleding en boetiks, en waarbij d.m.v. de werking van stoom plooien ontstaan door het vervoer en het inpakken worden verwijderd.

De verantwoordelijkheid van Salamandres beperkt zich tot het leveren van een apparaat dat stoom produceert volgens de aangegeven karakteristieken bij de productomschrijving.

De producten van Salamander kan het niet worden aangerekend als de stoom tijdens de behandeling niet efficiënt is op bepaalde stoffen of op andersoortige materialen, inherent aan de eigenschappen van stoom.

4. Prijzen

De verkoopprijzen op de Site worden in euro’s aangegeven, alle belasting is inbegrepen, leveringskosten uitgezonderd. De eventuele leveringskosten voor het product worden aan de Gebruiker gaandeweg zijn keuze kenbaar gemaakt en worden aan hem aan het eind van de bestelling in rekening gebracht, aanvullend op de prijs voor de verschillende producten. Het te betalen bedrag is aangegeven in euro’s en wordt systematisch op duidelijke manier aangegeven vóór de bevestiging van de bestelling.

Wij behouden ons het recht voor op elk moment de prijzen te wijzigen, maar we committeren ons om de van kracht zijnde prijzen die u op de Site zijn aangegeven op het moment van de bestelling te handhaven. Wij informeren u dat in geval van verkeerde prijs-affichering, die manifest niet klopt (spotprijzen) om welke reden dan ook (informatica bug, handmatige vergissing, technische vergissing …) de bestelling zal worden geannuleerd, zelfs als deze in eerste instantie gevalideerd is.

5. Beschikbaarheid

Neemt u er nota van dat wij uw bestelling alleen honoreren als deze op voorraad beschikbaar is.

In het hypothetische geval dat de door u bestelde producten niet op voorraad beschikbaar zijn, verplichten wij ons daarover binnen veertien dagen per e-mail contact met u op te nemen, te rekenen vanaf de datum van de bestelling om u hierover te informeren en u aan te geven binnen welke termijn dit product in voorkomend geval eventueel geleverd zou kunnen worden.

Als onder de bestelde producten sommige tijdelijk niet beschikbaar zijn, stellen we voor u ter vervanging een product te sturen dat wel beschikbaar is, een artikel van een gelijkwaardige kwaliteit en prijs. In geval van weigering van uw kant gaan we over tot terugbetaling van de aankoopsom van het betreffende product. Als u onder de condities van hetgeen is voorzien in artikel 8 (bedenktermijn) het artikel wilt retourneren zijn de kosten daarvan ten uwer laste.

6. Leveringsmethode

Uw bestelling wordt geleverd op het adres dat u hebt opgegeven bij het plaatsen van de bestelling.

Als het artikel op voorraad is, wordt de leveringsdatum vastgesteld rekening houdende met de twee volgende factoren :

1. de expeditie-termijn (48 tot 72 uur) : verificatie aangaande de betrouwbaarheid van de door u aan ons verstrekte gegevens, te rekenen vanaf het moment dat uw betaling gehonoreerd wordt (conform Artikel 8) + klaarmaken van uw bestelling + het in behandeling nemen door de transporteur.

2. de leveringstermijn van uw pakket door de transporteur van onze keuze.

De vóór 12 uur geplaatste bestelling zal de dag zelf in behandeling worden genomen indien het product op de Site wordt aangegeven als zijnde op voorraad. Het pakket zal vervolgens door de transporteur in behandeling worden genomen en bij u afgeleverd binnen een termijn van 48-72 uur.

Wij raden u aan bij ontvangst van uw bestelling na te gaan of de geleverde producten overeen komen met uw bestelling en niet beschadigd zijn, en in voorkomend geval de betreffende onregelmatigheid op de afleveringsbon aan te geven in de vorm van een handgeschreven voorbehoud, vergezeld van uw handtekening.

Onverminderd de toepasselijke wettelijke garanties, raden wij u aan om op zo kort mogelijke termijn contact met ons op te nemen om deze reserves kenbaar te maken :

Per e-mail aan : kontakt@salamandres-steamers.nl

De pakketten worden verstuurd volgens de gegevens die heeft verstrekt tijden het opnemen van de bestelling. Als deze informatie niet correct blijkt te zijn, of niet voldoende, kunnen we hier niet voor verantwoordelijk worden gehouden v.w.b. de aanbieding van het pakket. Elk pakket dat aan ons geretourneerd wordt vanwege incomplete of verkeerde adressering, of omdat het niet wordt afgehaald door de geadresseerde, zal enkel op kosten van de geadresseerde opnieuw worden verzonden.

7. Veilig betalen

Salamandres stelt verschillende betalingsmethoden tot uw beschikking :

Betaling met credit card (CB, Visa, Mastercard of American Express) : debitering vindt plaats bij het verzenden van de bestelling op voorwaarde dat we voorafgaande hieraan autorisatie hebben ontvangen van de daartoe bevoegde betalingscentrales, indien dat niet het geval is kan uw bestelling niet geeffectueerd worden. Online betaling met een credit card wordt uitgevoerd via het beveiligingssysteem " Secure Socket Layer ", dat zorg draagt voor versleuteling van uw bankgegevens tijdens het overbrengen op het net.

Credit cards die worden geaccepteerd : Visa, Mastercard, American Express.

Betaling van uw bestelling via iDEAL

Bankoverschrijving: Sofort

8. Wettelijke bedenktijd

Particulieren :  U heeft 30 dagen om af te zien van een aanschaf gedaan op onze site www.salamandres-steamers.nl. Deze termijn vangt aan op het moment dat het pakket bij u is afgeleverd. Dit bedenkrecht kan worden uitgeoefend zonder financiële strafkorting. Dit recht op retournering is slechts van toepassing op producten die bestemd zijn voor particulier gebruik (zie art. 3 betreffende productinformatie), in de originele staat (ongebruikt) en compleet (verpakking, accessoires, gebruiksaanwijzing etc.) Artikelen die incompleet, beschadigd, gebruikt of vuil door de Klant worden geretourneerd, worden niet door ons terug genomen. Als een retourzending niet voldoet aan deze regels zal niet tot terugbetaling worden overgegaan.

Vul het formulier in en voeg het toe aan het pakket: ANNULERINGS FORMULIER

Voor elke zending die aan Salamandres door de koper geretourneerd wordt in het kader van een verzoek om terugbetaling, maar die door de koper geopend of gebruikt is, houdt Salamandres een vast bedrag van € 30,00 in (opnieuw verpakken, reparatie, herstel, waardeverlies).

Professionals : Het recht op bedenktijd is niet van toepassing op aankopen door professionals.

In het geval van terugbetaling, betaalt Salamandres u rechtstreeks terug via de bankkaart waarmee u de Paypal-transactie heeft uitgevoerd, op zijn laatst binnen 14 dagen, volgende op de datum waarop u uw recht op bedenktijd hebt uitgeoefend, op expliciete voorwaarde dat we uw retournering ontvangen hebben (handtekening voor het aangenomen pakket). Optionele transportkosten betaald op het moment van uw aankoop worden niet terugbetaald.

9. Terugzending

Vul het formulier in en voeg het toe aan het pakket: ANNULERINGS FORMULIER

Elke terugzendingen dienen plaatst te vinden via de Post (of andere transporteur).

Hierbij dient te worden opgemerkt dat de portokosten hiervan ten laste komen van de klant als niet aan de voorwaarden wordt voldaan. Voor wat betreft de periode die gedekt wordt door de verlengde garantietermijn, dient de klant het apparaat te retourneren aan :
Salamandres
Service Europa
1 pavé de la cornue
60620 Rosoy en Multien
Frankrijk

10. Garantie en after-sales services

In het kader van garantie-claims betreffende uw apparaat, en vóór verzending , dient u per e-mail contact met ons op te nemen : kontakt@salamandres-steamers.nl, zodat wij u het juiste adres van onze after-sales contactpersoon kunnen verstrekken.

10.1 Wettelijke garantie.

Al het door ons verkochte materiaal, nieuw of tweedehands, valt binnen het kader van de [Franse] wet op de wettelijke conformiteitsgarantie en de garantie voor aansprakelijkheid en verborgen gebreken.

De verzendkosten van de artikelen komen ten laste van de klant tot 15 . Indien de conformiteitsgarantie van de geretourneerde producten van toepassing is, zullen alle retourzendingskosten aan de klant worden vergoed. Alle terugzendingen dienen plaatst te vinden via de Post (of andere transporteur).

Salamandres verplicht zich eventuele reparaties op zich te nemen. U dient te allen tijde bij terugzending van een defectueus apparaat een kopie van de factuur mee te zenden.

Attentie ! De wettelijke garantie is niet van toepassing, of slecht gedeeltelijk, op reparaties van beschadigingen veroorzaakt door redenen van buitenaf (bijvoorbeeld, ongelukken, stoten, blikseminslag, schommelingen in de stroomtoevoer…) of door fouten van de klant zoals het zich niet houden aan de voorschriften van de constructeur, of handelingen die schadelijk zijn voor het behoud van het apparaat.

10.2. Garantie Salamandres

Alle door ons verkochte producten vallen onder de garantie van Salamandres, en waarvan de strekking en de duur verschillen per product en per merk.

De garantie van de door Salamandres op de markt gebrachte producten dekt niet :

  • het vervangen van consumptiegoederen

  • abnormaal gebruik (bijv. bijzonder kalkrijk water) of niet conform het product (gebrek aan onderhoud). Wij verzoeken u wat dat betreft om de gebruiksaanwijzing die met de producten wordt. meegeleverd aandachtig door te nemen.

  • schade veroorzaakt door interventies van niet door Salamandres geaccrediteerde reparateurs.

  • schade ontstaan aan het apparaat door externe oorzaken (bijv. ongelukken, stoten, blikseminslag, schommelingen in de stroomtoevoer …)

Om al deze bovengenoemde redenen kan Salamandres niet verantwoordelijk worden gehouden voor een eventuele weigering de garantie toe te passen. In geval een reparatie wordt aangenomen, stelt Salamandres een offerte op.

11. Intellectueel eigendom

De gehele inhoud van deze Site www.salamandres-steamers.nl (illustraties, teksten, formuleringen, merken, beelden, video’s) is het eigendom van Salamandres. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze inhoud, hoe dan ook en op welke gegevensdrager dan ook, is onderhavig aan voorafgaande expliciete toestemming van Salamandres. Alle informatie, inhoud, dossiers en software dat door onze dienst wordt verstrekt, valt onder de Franse en internationale wetgeving op het intellectuele eigendom en op copyright.

Salamandres kan u geen toestemming geven om content te kopiëren, te tonen of te verspreiden waar u het intellectuele eigendom niet van bezit. Het frauduleuze gebruik van deze content door derden is rechtsgrond voor het delict ‘namaak van producten’, streng gesanctioneerd d.m.v. de wet op het Intellectuele Eigendom.

Salamandres kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de schending door een gebruiker van rechten van derden en gepleegd vanwege activiteiten van deze derden op de Site.